Uncategorized

2006 m. kovo 11 d. Hagos Tribunole mirė Slobodanas Miloševičius

Pinterest LinkedIn Tumblr

2006 m. kovo 11 d. Hagos inkvizitorių tribunolo kalėjimo požemiuose buvo klastingai nužudytas Jugoslavijos patriotas, vadovas, nacionalinis didvyris Slobodanas Miloševičius.
Dar iki Vakarų kryžiuočių įvykdytos žmogžudystės Jugoslavijos nacionalinis didvyris suspėjo padaryti pareiškimą, kuriuo kreipėsi į slavų ir visas JAV-NATO teroristų pavergtas tautas ir paragino kovoti su Vakarų konkistadorais-kryžiuočiais .
Slobodano Miloševičiaus
kreipimasis į rusus, ukrainiečius ir baltarusius:
„Rusai! Aš dabar kreipiuosi į visus rusus, Ukrainos ir Baltarusijos gyventojus Balkanuose laiko rusais. Pažiūrėkite į mus ir atminkite – su jumis padarys tą patį, kai tik jūs susiskaldysite ir parodysite silpnumą. Vakarai – yra pasiutęs šuva ir dantimis griebs jus už gerklės. Broliai, neužmirškite Jugoslavijos likimo! Neleiskite jiems su jumis pasielgti taip pat!“. “Jie nenori taikos ir gerovės Balkanuose, jie nori, kad čia būtų nuolatinių konfliktų ir karų zona, kuri jiems suteiktų dingstį pastoviai būti čia. Marionetinė valdžia tokiu būdu užtikrina smurtą ir karą ilgiems metams – viską, ką tik nori, tik ne taiką. Ir tik mūsų tautinė valdžia užtikrina taiką.

Visos šalys, kurių suverenitetas buvo ribojamas iš išorės, kurių vyriausybės buvo kontroliuojamos iš užsienio, neįtikėtinai greitai būdavo nuskurdinamos. Nuskurdinamos iki tokio lygio, kuriame nebelieka vietos nors kiek teisingiems ir humaniškiems socialiniams santykiams. Paskutinių metų Rytų Europa – tai milžiniška praraja tarp absoliučios daugumos vargšų ir mikroskopinės turčių mažumos, ir ta praraja akivaizdžiai didėja. Ši lemtis neaplenkė ir mūsų. Ir mūsų šalyje kontroliuojant ir valdant mūsų kapitalistų labai gretai būtų atsiradę daugybė visiškų vargšų, kurie neturėtų jokios perspektyvos išsikapstyti iš skurdo. Turčių mažumą sudarytų kontrabandistų elito atstovai, kuriems būtų leista būti turtingais tik su viena vienintele neišvengiama sąlyga – pardavinėti savo Tėvynę ir būti besąlygiškai paklusniais užsienio gaujai, kuri ir nulemia šalies likimą. Viešoji ir valstybinė nuosavybė labai greitai būtų privatizuota, tačiau šalies nuosavybės savininkais, kaip rodo kaimyninių šalių patirtis, taptų užsieniečiai. Retas išimtis sudarytų tie, kurie įgijo nuosavybės teises išduodami nacionalinius interesus ir kurie tokiu būdu prarado negrįžtamai savo nacionalinį ir žmogiškąjį orumą. Patys vertingiausi nacionaliniai turtai tokiu atveju taps užsienio nuosavybe, o tie, kurie iki šiol valdė šį turtą, taps užsienio firmų klerkais savo gimtinėje. Kartu su nacionaliniu pažeminimu, valstybės suskaldymu ir socialine katastrofa vystysis įvairiausių formų socialinė patologija, kuri pirmiausiai pasižymės nusikalstamumo augimu. Ir tai nėra jokia nepagrįsta prielaida, tai yra nesena patirtis tų šalių, kurios šį kelią jau nuėjo ir kurio mes iš visų jėgų stengiamės išvengti.

Kriminalinio pasaulio sostinės šiuo metu yra ne Vakaruose, kaip tai buvo iki šiol, o Rytų Europoje. Viena iš svarbiausių marionetinės vyriausybės užduočių – sugriauti tautos nacionalinę sąmonę. Valstybės, kurios yra valdomos iš užsienio, labai greitai užmiršta savo istoriją, savo tradicijas, nacionalinius simbolius, papročius ir neretai savo literatūrinę kalbą. Iš pirmo žvilgsnio nepastebima, tačiau labai efektyvi ir žiauri nacionalinės sąmonės selekcija labai greitai tautinę savimonę apriboja keliais tautinės virtuvės gaminiais, keletu dainų ir šokių, bei nacionalinių didvyrių vardais, priskirtais maisto produktams ar kosmetikos priemonėms. Neišvengiama 20 amžiaus kokios nors valstybės okupacijos, kurias vykdo Vakarų supervalstybės, pasekmė yra okupuotos valstybės tautos nacionalinės sąmonės sunaikinimas. Tokių valstybių-Vakarų agresijos aukų patirtis neginčijamai rodo, kad tauta nesugeba net suvokti, kaip greitai ji ima vartoti svetimą kalbą kaip savo, tapatinti save su jai svetimais istoriniais veikėjais, pamiršdama tautinius, geriau suprasti okupantų literatūrą nei nacionalinę, kurią ima niekinti, ima žavėtis svetima istorija, žemindama savąją istoriją, mėgdžioja svetimtaučius, o savo savastį droviai ir išdavikiškai slepia…”

Hagos tribunolas išteisino buvusį Jugoslavijos prezidentą Slobodaną Miloševičių, anksčiau pripažintą kaltu dėl genocido Srebrenicoje. Tai įvyko dar 2016 m. kovo 24 d. Tačiau tai padarė tyliai, protokoline nutartimi kitame Hagos tribunolo farse, sufabrikuotoje byloje prieš kitą serbų didvyrį Radovaną Karadžičių. Ir nei vienas Vakarų leidinys apie tai net neužsiminė.

Slobodano Miloševičiaus, Radovano Karadžičiaus teismo farso istorijose lyg po padidinamuoju stiklu išryškėjo Vakarų liberaliosios demokratijos gilios sisteminės krizės požymiai, negrįžtami Vakarų civilizacijos erozijos giluminiai procesai, kuriuos paslėpti desperatiškai bando įvairiausio rango ir plauko JAV, Didžiosios Britanijos, ES, NATO veikėjai-avantiūristai ir jų parankiniai kolonijose. Iš Vakarų taip ciniškai garsiai visame pasaulyje skelbiamų deklaracijų, NATO “humanitarinių” bombų pagalba skleidžiamų europietiškų vertybių liko tik jų savanaudiška esmė – totalinis melas ir tarptautinių banditų savivalė. Hagos tribunolas, įkalindamas ir nuteisdamas suverenios valstybės JTO narės vadovą, Jugoslavijos patriotą, tik dar kartą įrodė, kad ši Vakarų kontroliuojama teisingumo institucija neturi nieko bendro su Vakarų deklaruojamais pamatiniais liberalios demokratijos principais – įstatymo viršenybe, visų lygybe prieš įstatymą, asmens teise į nešališką ir teisingą teismą, žmogaus teisių apsaugos ir neliečiamumo, suverenių valstybių sienų neliečiamumo, suverenitetų lygybės, nesikišimo į kitų valstybių vidaus reikalus, karinės jėgos nenaudojimo sprendžiant tarptautinius konfliktus, – Hagos tribunolas pagal užsakymą atlieka Vakarų šalių įvykdytų karo nusikaltimų legalizavimo funkcijas. Tik tiek.
Schema paprasta ir visiems jau žinoma. Vakarai, JAV-NATO Melo ir Blogio imperija, įvykdo tarptautinį nusikaltimą – valstybės perversmą, spalvotą revoliuciją, karinę agresiją, sukelia etninį, religinį konfliktą, teroro aktą, diversiją prieš , sakykime, Nord Stream dujoteikį- o Hagos tribunolas šį nusikaltimą atskalbia, suklastoja, paslepia visus įrodymus, liudytojus, suteikia jam legalumo įvaizdį ir kartu susidoroja su šio Vakarų nusikaltimo aukomis, šalių, NATO agresijų aukų, patriotais, likusiais ištikimais savo šaliai iki galo.

Šiomis dienomis JAV-JK neokolonijinės ekspansijos specialistai, kartu su tokiais pat NATO kolonijų vasalais tokiu pat būdu paruošė, įvykdė ir tęsia karinę agresiją prieš Rusiją Rytų Ukrainoje. JAV ir britų spalvotų revoliucijų specialistai įvykdė Ukrainoje valstybinį perversmą 2014 metais ir į valdžią antikonstituciniu būdu atvedė marionetinį nacistinį režimą. Naujieji JAV tautos “tarnai” Kijeve, vadovaujami kuratorių iš Vašingtono ir Londono, nedelsiant pradėjo rusų, kurių Ukrainoje daugiau nei pusė gyventojų, genocidą – vykdė kankinimus, bauginimo akcijas, kankinimus, žmonių grobimus, teroro aktus, pradėjo pilietinį karą prieš rusakalbių Rytų Ukrainą, uždraudė opozicines partijas, kairiąsias partijas, uždarė opozicinę ir nepriklausomą žiniasklaidą, uždraudė rusų kalbą, kultūrą, istoriją, stačiatikių tikėjimą ir 8 metus žudė rusus Donbase.
Naujieji Ukrainos šeimininkai iš Užatlantės tuo metu apiplėšė, apvogė šalį, sukėlė ekonominę krizę ir dėl savo pačių įvykdytų nusikaltimų pasekmių apkaltino Rusiją, kuri visą tą laiką siekė diplomatinėmis priemonėmis šią krizę kuo greičiau įveikti, apsaugoti rusus nuo Kijevo nacistų teroro ir genocido. Dabar JAV-NATO 50 turtingiausių šalių ukrainiečių rankomis kariauja prieš vieną Rusiją Rytų Ukrainoje. Ir … pralaimi.
Prieš Rusiją šie JAV-NATO kryžiuočiai kariauja dar nuo Čiudo ežero mūšio laikų, daugiau nei 800 metų nepertraukiamai. Rusija yra didelė, galinga, tiesioginės karinės intervencijos būdu Vakarų kolonizatoriai daug kartų bandė ją kolonizuoti ir sunaikinti, tačiau visada gaudavo deramą atkirtį, nors plėšikavo britai su amerikiečiais Rusijoje ne kartą. Dabar jie vėl tai daro Rytų Ukrainoje. Ir laukia, kada bus galima vėl pradėti III Pasaulinį karą — rengia provokacijas, ištisus metus nesibaigiančias karinės intervencijos į Rusiją pratybas, skraido savo surūdijusiais bombonešiais, plaukioja savo surūdijusiais laivais prie Rusijos sienų, šeria nacionalistų, fašistų gaujas Pabaltijyje, Lenkijoje, Ukrainoje, Armėnijoje, Gruzijoje tautine nesantaika, karo su Rusija propaganda, etnine neapykanta, ruošia naujus birželio 23 “sukilėlius”, kurie su malonumu, kaip ir 1941 metais, vėl eis žudyti savo tautiečių ir naiviai tikėsis, kad niekada neateis 1945 metų gegužės 9 d. ir neteks atsakyti už savo nusikaltimus, kuriuos jie padarė šūkaudami “Slava Ukraina!”, “Lietuva lietuviams!”, “Už Gruziją!”, “Lenkija nuo jūros iki jūros!” (už Latviją, Estija ir pan.). Jie net minties tokios neturi, kad juos JAV-Didžiosios Britanijos kolonizatoriai pakvietė prie Vakarų puotos kruvino stalo ne šiaip sau, o kepto paršiuko teisėmis, kaip sakė britų lordas Palmerstonas.
Aistringi patriotiški idiotai nacionalistai, jeigu jiems papasakoti gražią istoriją apie jų išskirtinumą ir jų nežemišką kilmę, yra pagrindinis JAV-Didžiosios Britanijos įrankis kolonizuojant ir naikinant valstybes, nacionalinius suverenitetus. Kai eisite į susitikimus su visokiais šimonytėmis, nausėdomis, Ignais ir kitais vaitkais, nesiduokite užmigdomi jų gražiomis trelėmis “Lietuva uber alles!” – silpną gali apsaugoti tik įstatymo viršenybės galia ir padorūs kaimynai. Įstatymą, tarptautinę teisę šiuo metu griauna būtent Vakarai, į kurių žmogėdrišką šeimą kviečia jus įsilieti proeuropietiški kandidatai.

Kiekvienais metais JAV, Didžioji Britanija ir kitos NATO valstybės-teroristės vykdo tarptautinius nusikaltimus, karo nusikaltimus, kraupiausius nusikaltimus žmogiškumui visame pasaulyje. Šiuo metu ši negerbiama kompanija aktyviai sėja mirtį Ukrainoje, Sirijoje, Palestinoje, Jemene, Centrinėje Afrikoje.
Didžioji Britanija ir Vakarų Europa, kurios kultūros dalimi save išdidžiai tituluoja absoliuti dauguma šių metų kandidatų į Lietuvos prezidentus ir panašias finansiškai naudingas pozicijas, nusikaltimus žmoniškumui vykdo jau 1000 metų nuo pat Kryžiaus žygių laikų. Tačiau dabartiniai liberalūs vietiniai “europiečiai” Pilėnų, Margirio, 1710 metų europietiško maro ar Pirčiupių prisiminti nenori, kadangi jie šiandien … europiečiai, kur vėjas pučia, ten jie ir patriotai. Liberalo sielai Tėvynė ten, kur jo užpakaliui šilta.

Fašizmas yra Vakarų išradimas, nacių kolaborantai skelbiami didvyriais, fašistai Vakarų technologų yra aktyviai gaivinami būtent šiuo metu visame Rusijos pasienyje neatsitiktinai. Fašistai-alarmistai-propatristai visada suaktyvėdavo didelio karo išvakarėse.
Balsuoti galima tik už ateitį. Negalima balsuoti už kandidatus, kurių programoje nėra kovos už Lietuvos išsivadavimą iš JAV-NATO kolonijinės priklausomybės, už santykių normalizavimą su Rytų kaimynėmis, kuriam atrodo, kad su žmonių, tautų, valstybių, kultūrų, civilizacijų žudikais, Vakarų kolonizatoriais galima susitarti, kurie tiki, kad JAV, Didžiosios Britanijos, NATO vilkai yra vegetarai ir avių nevalgo. Realybė yra tokia.

Būtent tai sako Jugoslavijos vadovo Slobodano Miloševičiaus kankinio mirtis korumpuoto Hagos tribunolo inkvizitorių kalėjimo požemiuose 2006 metų kovo 11 d.

YANKEE, GO HOME!

STOP US\NATO AGRESSIONS ARROUND THE WORLD!

NO WWIII!

US\NATO WAR CRIMINALS, HANDS OFF LITHUANIA, RUSSIA, UKRAINE, SYRIA, YEMEN, CENTRAL AFRIKA!

US/NATO WAR CRIMINALS TO NURENBERG-2!

Write A Comment