Aktualijos

Prahos išlaisvinimo operacija

Pinterest LinkedIn Tumblr

1945 m. balandžio 30 d. Tarybinė armija po įnirtingų mūšių paėmė Reichstagą, kurį įnirtingai gynė rinktiniai vokiečių SS daliniai, iš kurių iki paskutinio atodūsio kovėsi Prancūzijos SS dalinys “Šarlemanj” (vok. 33. Waffen-Grenadier-Division der SS „Charlemagne“). Su Pergalės Vėliavos iškėlimu virš A.Hitlerio kanceliarijos Berlyno išvadavimo operacija buvo baigta, tačiau kiti hitlerininkų daliniai vis dar kovėsi su Tarybine armija. Ypatingai nuožmiai priešinosi jungtiniai Vakarų Europos nacistų armijų grupės “Centras” daliniai Čekijoje. Todėl tuoj pat po Berlyno išvadavimo operacijos pabaigos Tarybinės armijos daliniai 1945 m. gegužės 6 dieną pradėjo galingą puolimą Čekijos sostinės kryptimi ir 1945-05-09   išvadavo okupuotą jungtinės Vakarų Europos fašistų kariuomenės Čekiją ir jos sostinę Prahą.

Prahos išlaisvinimo operacija vystėsi labai dinamiškai. Mūšiuose už Prahos išvadavimą nuo jungtinės Vakarų Europos fašistų armijos okupacijos šturmuojant galingus fašistų fortifikacinius įtvirtinimus žuvo apie 12 000 tarybinių karių didvyrių išvaduotojų,  apie 40 000 karių buvo sužeista, prarasta 373 tankai, 1006 artilerijos pabūklai ir minosvaidžiai, 80 lėktuvų.  Jungtinė Vakarų Europos fašistų armijų grupė “Centras” buvo sutriuškinta, paimta į nelaisvę apie 860 000 tūkstančių nacistų iš visos Vakarų Europos, iš jų 60 generolų, kaip trofėjai tarybinei armijai atiteko 9600 artilerijos patrankų ir minosvaidžių, 1800 tankų, 1100 lėktuvų.

Čekija visą karą, kaip ir visa “vieninga” Europa, aktyviai rėmė nacistinę Vokietiją, kaip ir visi vakarų europiečiai, “civilizuoti”, “išsilavinę”, “kultūringi” siuntė į Rytų frontą savo savanorius, čekų pramonė gamino savo sąjungininkams vokiečių nacistams ginklus, dalyvavo visuose nacistų karo nusikaltimuose laikinai okupuotose Tarybų Sąjungos teritorijose.

Ypač didelį indėlį šalių – “okupacijos aukų ” ir “neutralių šalių” –  pramonės įnešė į III Reicho karinę gamybą. Iš maždaug beveik 53 tūkst tankų ir savaeigių artilerijos pabūklų, kuriuos naudojo per Antrąjį pasaulinį karą vokiečiai, daugiau nei 8000 buvo pagaminti Čekijos ir Prancūzijos gamyklose. Visų okupuotų šalių gamyklos gamino Vermachtui lėktuvus, patrankas ir šaudmenis. Pavyzdžiui, Leningradą blokados metu apšaudė, kartu su Krupo patrankomis, taip pat ir galingos Prancūzijos koncerno “Le Creusot” ir Čekijos “Škoda” 240 mm haubicos.

Čekų gamybos šaudmenys pasižymėjo tokia aukšta kokybe, kad 1999 metais kontrabandininkams pabandžius parduoti didelę partiją Kosovo proamerikietiškiems teroristams, Sankt Peterburgo muitinė atliko konfiskuotų šaudmenų bandomuosius šaudymus – visi šaudmenys sprogo! Dar svarbesnį vaidmenį Europos šalys suvaidino aprūpindamos Vokietijos armiją transporto priemonėmis.

Tačiau TSRS maršalo Ivano Konevo, kurio paminklą Prahoje neseniai demontavo čekų nacistai, išvadavus Čekoslovakijos sostinę Pragą, buvę dar vakar vokiečių nacistų ištikimiausi sąjungininkai čekų nacionalistai visą savo įniršį nukreipė prieš vakarykščius sąjungininkus … etninius vokiečius, nuo amžių gyvenusius Čekijoje. Ir parodė neeilinį, visų šalių nacionalistams būdingą žiaurumą ir nežmonišką panieką žmogaus gyvybei, sveikatai, laisvei, teisėms.

ČEKOSLOVAKIJOJE  vokiečiai savo skaičiumi buvo antra pagal dydį reziduojanti etninė bendruomenė, jų buvo daugiau nei slovakų, kas ketvirtas šalies gyventojas buvo vokietis. Didžioji jų dalis gyveno Sudetuose ir pasienio su Austrija rajonuose, kur jie sudarė daugiau nei 90% visų gyventojų. Nereikia užmiršti, kad Čekijos labai išvystyta pramonė gamino hitlerinės Vokietijos karinėms reikmėms apie 30 procentų visos Vermachto naudotos karinės įrangos, visą karą nuo 1938 metų čekai noriai dirbo nacių karinei mašinai, gyveno iš karinių III Reicho užsakymų, kolaboravo, tarnavo Vermachte. Tarybų Sąjungai nugalėjus Vokietiją buvusios nacių sąjungininkės tapo žiauriausiais priešais.

Kerštauti vokiečiams čekai pradėjo jau kitą dieną po TSRS pergalės prieš nacistinę Vokietiją. Čekijoje gyvenantys vokiečiai, Čekoslovakijos premjero Benešo , demokrato, jeigu ką, visai ne komunisto nei kartą, įsakymu , privalėjo:

  1. Reguliariai registruotis policijoje, neturėjo teisės be leidimo pakeisti gyvenamąją vietą.
  2. Nešioti ant kairės rankos virš alkūnės raištį su raide „N“ („Němec“- ček. vokietis).
  3. Parduotuvėse lankytis tik jiems nustatytu laiku.
  4. Iš vokiečių buvo konfiskuotos visos transporto priemonės – automobiliai, motociklai, net dviračiai.
  5. Vokiečiams buvo uždrausta naudotis visuomeniniu transportu.
  6. Draudžiama buvo turėti radiją ir telefoną.

Tai ne visas sąrašas. Iš to, kas neišvardinta, būtina paminėti dar du punktus: vokiečiams buvo draudžiama kalbėti viešose vietose savo gimtąja kalba, vokiškai ir jiems buvo draudžiama vaikščioti šaligatviais! Perskaitykite šiuos punktus dar kartą, sunku patikėti, kad tokios „taisyklės“ galiojo civilizuotos Europos šalyje.

Taisykles ir apribojimus vokiečių tautybės atžvilgiu nustatydavo vietinė valdžia, ir jas galima būtų vertinti kaip valdininkų savivalės pasireiškimą, tačiau tai buvo tik nuotaikų, tvyrojusių pačioje valdžios viršūnėje, atgarsiai.

1945 metais Čekoslovakijos vyriausybė, vadovaujama Edvardo Benešo, išleido 6 dekretus dėl Čekijos vokiečių, pagal kuriuos iš vokiečių buvo atimti žemės ūkio naudmenys, pilietybė ir visa privati nuosavybė. Kartu su vokiečiais represijas patyrė taip pat ir vengrai, kurie irgi buvo paskelbti „čekų ir slovakų tautų priešais“. Dar kartą priminsime, kad represijos buvo taikomos pagal tautinį požymį, visiems vokiečiams. Vokietis? Vadinasi, kaltas.

Paprastu vokiečių teisių apribojimu nebuvo pasitenkinta. Per visą šalį nuvilnijo pogromų ir susidorojimų su civiliais vokiečiais be teismo banga. Štai keletas žymiausių:

BRIUNO MIRTIES MARŠAS

Gegužės 29 dieną Brno miesto (vokiškai – Briunas) nacionalinis komitetas priėmė potvarkį iškeldinti mieste gyvenusius vokiečius: moteris, vaikus ir vyrus, kurių amžius buvo iki 16 ir virš 60 metų, tai yra , vaikus ir nusenusius. Ir tai nėra jokia redakcinė klaida. Darbingo amžiaus vokiečiai vyrai privalėjo likti mieste ir likviduoti karo, kuriame sąjungininkais ir , atitinkamai, bendrininkais buvo ir patys čekai,  veiksmų pasekmes, buvo nemokama darbo jėga atstatant karo padarytus sugriovimus. Iškeldinamieji turėjo teisę pasiimti su savimi tik tai, ką galėjo panešti rankose. Jeigu kas pamiršo, pagal deportacijos iš Pabaltijo taisykles, vienas asmuo galėjo pasiimti su savimi iki 500 kg krovinio, šeima – iki 1000 kg turto.  Deportuojamus apie 20 000 žmonių pėsčiomis varė link Austrijos sienos.

Prie Pogorželicės kaimo buvo organizuota stovykla, kurioje buvo atliktas „muitinės patikrinimas“, t.y. deportuojamus vokiečius galiausiai dar ir apiplėšė, atėmė tą skurdžią rankinę naštą. Žmonės mirdavo tiesiog kelyje,  stovykloje. Šiandien vokiečiai kalba apie 8 000 aukų, tai yra beveik pusės.. Čekai, neneigdami paties fakto, priskaičiuoja tik 1690 aukų.

PRŠEROVO SUŠAUDYMAS

Naktį iš birželio 18 į 19-ąją, Pršerovo mieste Čekoslovakijos kontržvalgybos padalinys sustabdė traukinį su vokiečių pabėgėliais. 265 žmonės (71 vyras, 120 moterų ir 74 vaikai) buvo tiesiog sušaudyti, o jų turtas išgrobstytas. Akcijai vadovavęs leitenantas Pazuras, tiesa,  vėliau buvo suimtas ir nuteistas.

ŪSTIS PRIE LABĖS SKERDYNĖS

Liepos 31 dieną Ūstis prie Labės mieste nugriaudėjo sprogimas viename iš karinių sandėlių. Žuvo 27 žmonės. Per miestą nuvilnijo gandas, kad akcija – „Vervolfo“, nacių pogrindininkų rankų darbas. Prasidėjo vokiečių medžioklė, linčo teismai, juo labiau, kad surasti juos buvo labai nesunku – visi nešiojo raiščius su raide „N“. Sučiuptus žiauriai mušdavo, žudė, mėtė nuo tilto į upę Labą, pribaigdami vandenyje šūviais. Šaltiniai mini, kad vokietė moteris su kūdikiu vežimėlyje buvo numesta nuo tilto į vandenį ir ten jau nušauta. Oficialiai buvo pranešta apie 43 aukas, šiandien čekai kalba apie 80-100, vokiečiai tvirtina, kad 220.

Sąjungininkų atstovai išreiškė nepasitenkinimą dėl smurto prieš vokiečius eskalavimo ir rugpjūtį vyriausybė pradėjo organizuoti deportaciją. Rugpjūčio 16 d. buvo priimtas sprendimas dėl visų likusių vokiečių iškeldinimo iš Čekoslovakijos teritorijos. Vidaus reikalų ministerijoje buvo įsteigtas specialus „iškeldinimo“ skyrius, šalis buvo padalinta į rajonus, kuriuose kiekviename buvo paskirti atsakingi už deportaciją pareigūnai.

Visoje šalyje buvo formuojamos etapuojamų vokiečių kolonos. Susiruošimui duodavo nuo kelių valandų iki kelių minučių. Tūkstančiai žmonių, lydimi ginkluoto konvojaus, ėjo keliais, stumdami priešais save vežimėlius su manta.

Iki 1947 metų gruodžio iš Čekijos buvo išvyta 2 mln. 170 tūkstančių vokiečių. Galutinai vokiečių klausimas Čekoslovakijoje buvo išspręstas 1950 metais. Įvairiais duomenimis (tikslių skaičių nėra) buvo deportuota 2,5-3 mln žmonių. Valstybė tiesiog brutaliai atsikratė vokiečių nacionalinės mažumos – vaikų, moterų, senelių.

Šiandine čekų nacionalistai, anūkai vokiečių nacistų kolaborantų, NATO karo nusikaltėlių bendrininkai Vašingtono,Londono įsakymu griauna paminklus Tarybinės Armijos išvaduotojos kariams, kritusiems kovose už Čekijos išvadavimą.

Fašizmą Europoje, kurį Vokietijoje išaugino, finansavo ir parengė II Pasauliniam karui JAV ir Anglijos kapitalistai, sutriuškino Tarybų Sąjunga ir taip išgelbėjo pasaulį nuo rudojo maro.

Nacių mitingas
Vokietija, 1939 metai, nacių mitingas. Tai pats masiškiausias mitingas žmonijos istorijoje. 1945-05-09 jie visi sakys, kad niekada nerėmė nacistų ir A.Hitlerio

Šiandien tų pačių  JAV, Jungtinės Karalystės, Prancūzijos ir kt. Vakarų pasaulio veikėjų,  vėl siekia revanšo, vėl gaivina nacistinius režimus visame pasaulyje, Rytų ir Vidurio Europoje, Ukrainoje, Pabaltijyje, kuria nacionalistines “patriotines” organizacijas, masiškai gamina pigią patrankų mėsą iš vietinio besmegenio jaunimėlio, militarizuoja masinę sąmonę valstybėse prie Rusijos sienų. Rusijos demonizavimo, rusofobijos kurstymo technologijų būdu Vakarai vėl milžiniškais kiekiais gamina iš Rytų Europos valstybių vietinių čiabuvių bevalius Vakarų vergus JAV-NATO agresijos vykdytojus, marionetes, aukojamą biologinę masę, kuri jau nebesugeba adekvačiai suvokti kylančios vėl iš Vakarų mirtinos grėsmės, kritiškai įvertinti jiems brukamą virtualią tikrovę ir savarankiškai, be JAV, Didžiosios Britanijos kontroliuojamų masinių dezinformacijos priemonių jėga brukamos žinomai melagingos iškreiptos tikrovės, priimti racionalų valingą apsisprendimą ir nusimesti valatkodelfinės melo propagandos jungą.

NATO fašisto gamyba
Vakarų fašizmas atsiranda, kai žmonės praranda atmintį.

Pasidalink šia juostele – ji veikia  visus Vakarų melo propagandos zombius kaip egzorcizmo seansas.

Šiandien jie draudžia tau kalbėti, degina knygas, rengia politinio susidorojimo bylas, bando sunaikinti kaip asmenybę, represuoja darbe, visuomenėje.  Rytoj jie degins knygų autorius ir skaitytojus.
Šiandien jie griauna paminklus, rytoj žudys žmones.
Vargas tautai, kuri leido į valdžią ateiti niekšams, o po to tylėjo, kai niekšai paskelbė karo  nusikaltėlius didvyriais.

Pasidalink istorine tiesa, istorine atmintimi, kad nereikėtų vėl kartoti neišmoktos istorijos žiaurias pamokas.

Gegužės 9-ą  pagerbk didvyrių, nugalėjusių fašizmą, atminimą.

NO PASARAN!
JAV-UK-NATO FAŠIZMAS NEPRAEIS!
STOP JAV-UK-NATO RUDAJAM MARUI!
YANKEE, GO HOME!
STOP US\NATO AGRESSIONS ARROUND THE WORLD!
NO WWIII! PEACE – YES!!
US\NATO WAR CRIMINALS, HANDS OFF LITHUANIA, RUSSIA, UKRAINE, IRAQ, AFGANISTAN, SYRIA, LIBYA, VENESUELA!
US/NATO WAR CRMINALS TO NIURNBERG-II!

Write A Comment