Aktualijos

Sąjūdžiui 30. Liūdna šventė…

Pinterest LinkedIn Tumblr

2018-06-04 Lietuvos Respublikos Seime vyko pompastinis renginys negausiam susirinkusiųjų rateliui – Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 30-ųjų metinių minėjimas. Paliko slogų įspūdį. Kaip ir paties Sąjūdžio pasiekti rezultatai.

Sąjūdis prasidėjo kaip tipiška spalvota revoliucija pagal tradicinį žinomo amerikiečių perversmų organizavimų technologo Džino Šarpo scenarijų – maža, mikroskopinė iš JAV valdoma grupelė nacionalistų ima pūsti socialinio protesto burbulą. Bet kurioje valstybėje yra trūkumų, kuriuos vietiniai rėksniai išpučia iki biblinės katastrofos dydžio, sukuria ir ištiražuoja melo, prasimanymų, šmeižto laviną, diskredituoja valdžią, pasinaudoja pasyvios minios nepasitenkinimu, nuverčia esamą valdžią ir uzurpuoja valdžią. Naujoji , būtinai proamerikietiška valdžia-chunta visada pajungia visus turimus tautos resursus Vakarų kolonizatorių interesams. Nacionaliniai, visos tautos interesai, dėl kurių gerklę draskė dar vakar revoliucionieriai, sąjūdiečiai, maidaniečiai ir panašūs Vakarų kolonizatorių apmokami samdiniai, praranda bet kokią prasmę, kai valdžia atitenka proamerikietiškai klikai, JAV specialiųjų tarnybų agentams. Visos vakarykštės socialinės problemos, dėl kurių buvo sukurtas spalvotos revoliucijos laužas, nėra sprendžiamos. Priešingai, jos įteisinamos įstatymu, kadangi valdžia dabar už nieką neatsako – dėl visko kaltas pats pilietis, kiekvienas už save, kas stipresnis, tas ir teisus. Kolūkis baigėsi – kieme liberali savivalės ir savanaudiškumo demokratija.

Nacionalizmas buvo pagrindinė Sąjūdžio varomoji jėga. JAV specialiųjų tarnybų ekspertai puikiai išstudijavo lietuviško nacionalizmo turinį, istoriją ir nustatė – Lietuvos nacionalistui buvo visada  arčiau dūšios jo paties marška, sermėga, klumpės, karvė, rėžis. Dėl jų lietuvių nacionalistas visada pasiruošęs parduoti savo artimą, kibti broliui į krūtinę, dėl jų jis yra pasiryžęs daryti nusikaltimus, vogti, grobti, žudyti visus – lietuvius, rusus, žydus, komunistus, socialistus, arabus. Nieko nėra šventesnio lietuvių nacionalistui už “mano”. Todėl lietuvių nacionalistas buvo JAV specialiųjų tarnybų agentų pripažintas tinkamu liberalios demokratijos adeptu, JAV demokratizacijos-kolonizacijos įrankiu. Ir jau ne pirmą kartą lietuvių nacionalistai tarnauja Vakarų kolonizatoriams, kurie jiems už judo darbą atsimoka sidabriniais.

1918-02-16 Lenkijos valdomame ir kaizerinės Vokietijos laikinai okupuotame Vilniuje, teigia dabartiniai konjunktūriniai istorikai, buvo paskelbtas Lietuvos nepriklausomybės aktas. Panašias “nepriklausomybes” paskelbė ir kitos buvusios Rusijos imperijos respublikos – Suomija,Latvija, Estija, taip pat okupuotos kaizerinės Vokietijos. Vokietija , Rusijos imperijos geopolitinė priešininkė I-jame Pasauliniame kare, neslėpė, kad “nepriklausomybių” paradas jos okupuotose Rusijos imperijos teritorijose yra vykdomas tik vienu tikslu – reikėjo sukurti sanitarinį kordoną tarp Vokietijos ir Rusijos, tarp Vakarų ir Rytų. Šis kordonas buvo kuriamas kaizerinės Vokietijos ir , savaime suprantama, buvo nukreiptas prieš Rusiją. Savo turiniu šis kordonas buvo nacionalistinis, valdomas iš Vakarų rusofobinis darinys, nors formaliai ir vadinosi respublikomis. Neilgam. 1926 metais ir vėliau visame šiame Pabaltijo šalių kordone įvyko fašistiniai perversmai, kurie greitai užbaigė demokratiją ir laisves žiauriomis  politinėmis represijomis, o įsitvirtinusių po perversmų fašistinių (nacionalistinių) diktatūrų turinį visada lėmė Vakarų kapitalo įtaka ir kontrolė. Nuo kryžiuočių laikų vietinis nacionalizmas visada buvo tik patogus įrankis Vakarų kolonizatorių kapitalo rankose. Ir pasekmės tokio “patriotizmo” buvo visada naudingos tik Vakarams, tačiau jokiu būdu ne vietinėms tautoms.

1940 metų lapkričio mėnesį III Reicho sostinėje Berlyne lietuvių nacionalistas K.Škirpa gauna nacistinės Vokietijos palaiminimą, finansavimą ir paramą steigiant Lietuvos aktyvistų (nacionalistų) frontą Tarybų Sąjungos užnugaryje Tarybų Lietuvoje.

Lietūkio garažo skerdynės, 1941 m. birželis.

1941-06-23 Kaune Lietuvos aktyvistų frontas (nacionalistai) surengia Birželio 23-osios sukilimą ir imasi žudyti tarybinius partinius ir ūkio veikėjus, jų šeimų narius, rusus, žydus, uždirba lietuvių tautai savo “patriotišku” darbu vardan tos žydšaudžių vardą. Vėliau, visą nacių okupacijos laiką, lietuvių nacionalistai mielai kolaboravo su naciais.  Pelninga, škias, veikla pasirodė nacionalistui – LAF’o aktyvistui, Plechavičiaus vietinės rinktinės ir ypatingai Impuliavičiaus darbo apsaugos bataljono šauliui dirbti policajais, koncentracijos stovyklų sargybiniais, masinių egzekucijų vykdytojais Lietūkio garažuose, Kauno fortuose, Žemuose Paneriuose, Štuthofe, Ablingoje ar Pirčiupiuose. Pikti liežuviai šneka, kad lietuvių nacionalistai vokiečių okupacijos metais niekaip su nacių okupantais nekovojo, mielai kolaboravo ir prisidėjo prie daugiau nei 600 000 žmonių nužudymo. Jokių trėmimų, vežimų, tiesiog įteikė “patriotai” tokiam kiekiui savo tautiečių, rusų, žydų ir kitų tautybių atstovų bilietus į vieną pusę… Negražu šventės metu apie tai kalbėti, bet žydams kompensacijos tyliai mokamos. Gerai dar, kad rusai yra ne žydai…

Žinoma, šventė nacionalistams tęsėsi neilgai ir tokia nacionalistų “ūkinė” veikla Niurnbergo Tribunole buvo pripažinta karo nusikaltimu ir nusikaltimu žmoniškumui. Teko “aktyvistams” slėptis miškuose ir ieškoti naujo šeimininko. Šeimininkas netruko apsireikšti. Žinoma, tai buvo šviesieji vakariečiai, JAV ir Didžiosios Britanijos kolonizatoriai, kurie už teroristinę veiklą geopolitinio Vakarų priešininko Tarybų Sąjungos užnugaryje vėl ištiesė lietuvių nacionalistams savo gauruotą, kruviną, savanaudišką pagalbos leteną, parūpino pinigų, ginklų, amunicijos ir pavadino tai “išsivadavimo” judėjimu – labai jau Vakarams reikėjo naujų kolonijų. Ir “patriotai” vėl dirbo naujam šeimininkui,  stengėsi – sprogdino, degino, griovė, grobė, žudė, kankino. Dar 25 000 savo tautiečių bilietus į vieną pusę įteikė. 

Tokie “patriotų”-nacionalistų “žygdarbiai” , žinoma, tautai susižavėjimo nekėlė – tautai reikėjo atstatyti buvusių nacionalistų šeimininkų, hitlerininkų, sugriautą Tėvynę, kurti savo ateitį, gimdyti ir auginti vaikus, mokyti ateities kartą, kuri būtų pajėgi praturtinti ir išsaugoti Lietuvą, lietuvių kultūrą, kalbą, tautą. Kai “patriotai” šaudo į nugaras , tai sunku padaryti, todėl nacionalistai neteko greitai liaudies paramos ir buvo įvertinti pagal darbus. Šeimininkams iš JAV ir Didžiosios Britanijos teko susitaikyti su pralaimėjimu, tačiau savo planų kolonizuoti Pabaltijį Vakarai neatsisakė, kantriai dirbo su į pogrindį nulindusiais nacionalistais, slapta diegė Tarybų Lietuvos jaunimo tarpe Daleso planą .

1988 metais Vakarams netikėtai vėl pasitaikė proga ištraukti lietuvišką nacionalizmą, paversti jį antitarybiniu rusofobiniu judėjimu ir panaudoti jį lietuvių tautos kolonizavimui. Ko nepavyko padaryti kryžiuočiams, prancūzams, lenkams, vokiečiams, viso pasaulio kolonizatoriams, tai padarė Lietuvos nacionalistai, pavertė Lietuvą JAV kolonija be mūšio, neiššovę nei vieno šūvio. Kad sunaikinti Lietuvą, pasirodo, nereikia jokių užsienio priešų – tai puikiai padarė savi bukapročiai nacionalistai-sąjūdiečiai. O šiandien jie nustebę dairosi, stebisi, negali suprasti – norėjo laisvės, o gavo koloniją, norėjo gerovės, gavo skurdą, norėjo kultūros, gavo holivudinį mėšlą? Kaip gi taip? Norėjosi kaip geriau, o gavosi, kaip visada, kai reikalo imdavosi vietiniai nacionalistai-Vakarų patriotai.

Lietuvos nacionalistai švenčia dar vieną savo šventę – Sąjūdžio 30-metį. Švenčių Lietuvoje daug ir visos jos kruopščiai sukonstruotos taip, kad vidutinis statistinis Lietuvos gyventojas būtų įtikintas, jog nežiūrint į visas siaubingas kompradorinio elito valdymo pasekmes – gyventojų masinį skurdą, masinę emigraciją, mažiausią Europoje darbo užmokestį, pensijas, socialines išmokas, aukščiausias būtiniausių prekių, paslaugų kainas, aukščiausią pasaulyje savižudybių ir alkoholizmo lygį, kosminę turtinę nelygybę, socialinę atskirtį ir nesaugumą, neregėtą politinės, vykdomosios valdžios, teismų bei teisėsaugos organų korupcijos lygį ir to pasekoje žemiausią gyventojų pasitikėjimo lygį valdžios institucijomis, greičiausiai pasaulyje nykstančios tautos statusą, darbo žmonių teisių ribojimą iki vergo lygio ir darbdavio teisių išplėtimą iki vergvaldžio galių, ir pan. – visos šventės Lietuvoje turi įtikinti, kad Lietuvoje viskas yra nuostabu, gerai, o rodyti pagrįstą ir natūralų nepasitenkinimą esama apgailėtina Lietuvos realybe yra ne kas kita, kaip būti … Kremliaus agentu. Bet kalbėti apie tai reikia. Ir tikėtis, kad konservatorių chuntos valdžios uzurpacija nesitęs amžinai ir baigsis kiek galima greičiau.
Šiandien nusipenėję, net blizga saulėje, riebūs, savimi iki gyvuliško koktumo patenkinti lietuviški JAV patriotai susirinko švęsti sąjūdžio 30-čio jubiliejaus. Laisvė ir turtas “patriotams”, o tautai laisvė skursti.
Šventė aplankė 1 procentą Lietuvos ‘nusipelniusių gyventi geriau” konservatorių, liberalų, socdemų, nacionalistų, fašistų ir panašių JAV “patriotų”. Jie švenčia ir džiugauja. Taip švenčia visi nusikaltėliai, kai jiems pavyksta išvengti pelnytos bausmės už įvykdytą ypatingai sunkų nusikaltimą. Kur dar gali būti, kad mikroskopinei mažumai, parazituojančiai visos Lietuvos sąskaita, būtų taip nebaudžiamai gerai?
Kad niekas netemdytų šventės ir netrukdytų mažumai linksmintis, jie kruopščiai išvalė visą informacinę erdvę nuo visko, kas galėtų kelti bent mažiausią grėsmę jų klano linksmybėms, atėmė visiems opozicionieriams bet kokią galimybę pasakyti tiesą apie “patriotų” nusikalstamą veiklą ir tos veiklos siaubingus rezultatus Lietuvai, katastrofiškus ir pražūtingus. Jų valdomi teismai ir žiniasklaida sistemingai susidorojo su visais piliečiais, kurie išdrįsta pasakyti nemalonią tiesą, kad švęsti nėra jokio pagrindo – tai puota ant Lietuvos kapo, iškasto sąjūdiečių rankomis.

Kai ponai valgo padėkos Vašingtonui kalakutus, ubagai privalo iškelti vėliavas, šokti, giedoti “Tautinę giesmę”. Jeigu ubagai nepaklus, alkani į buržujų linksmybes žiūrės kaip į svetimą jiems šventę, o tokia ji žmonėms, netekusiems socialinės, ekonominės, teisinės apsaugos, ir yra, jie bus ponų žiauriai baudžiami. Todėl, lietuviai, šypsokitės ir mojuokite vėliavytėmis. Kruopas iš “Maisto banko” atsiimsite po to, kai ponai pasilinksmins.
Kada daugiau savimi patenkinto vietinio pono, JAV patrioto, mužikas gali paklausti, jeigu ne per šventes, kai ponas yra gerai nusiteikęs, – kodėl Lietuvoje taip liūdna likusiems 99 procentams?
Lietuvos ir valstybės nacionalinių interesų išdavystės “ekspertai”, spalvotų revoliucijų specialistai,  konservatoriai, liberalai,  kaip ir kitos JAV finansuojamos kolonizacijos priemonės, partijukės, judėjimai, fašistinės, jaunimo organizacijos, labai aktyviai dalyvauja JAV tarptautinių globalinių korporacijų neokolonijinėje ekspansijoje. Bvę sąjūdiečiai kišasi į visų buvusių tarybinių respublikų vidaus reikalus, dalyvauja valstybinio perversmo Ukrainoje scenarijuje, aktyviai dalyvavo ir dalyvauja nusikalstamame kare prieš Ukrainos tautą Rytų Ukrainos pilietiniame kare, kišasi į Ukrainos, Rusijos, Baltarusijos, Gruzijos, Moldovos ir kitų buvusių tarybinių šalių vidaus reikalus, vykdo Vašingtono nurodymu visas neteisėtas tarptautinės teisės požiūriu veikas, kurios, žinoma susilaukia atsakomosios reakcijos iš JAV agresijų aukų pusės. Už savo nusikalstamą veiklą rytinėse kaimynėse, buvusiose broliškose tarybinėse respublikose, konservatoriai sau kraunasi nemažą pelną, solidžias pajamas, kadangi veikia nei daug nei mažai, bet visos Lietuvos vardu. Tačiau nuostoliai tenka visai Lietuvai ir lietuviai moka už dešiniųjų avantiūras didelę kainą. Lietuvos ekonomikos katastrofiškas kritimas, masinė bedarbystė ir masinė emigracija, skurdas, depopuliacija, valstybės suvereniteto praradimas ir t.t. – tokia yra sąjūdiečių, konservatorių ir kitų partiečių veiklos Lietuvoje, Ukrainoje ir kitose tarybinėse respublikose kaina. “Patriotams” medaliai, ordinai, premijos, tautai – sąskaitos už ponų pasilinksminimus? Kažkokie labai jau liberalūs mainai, ar ne?
Lietuvos ekonomikos guru A.Kubilius neseniai gavo padėką iš JAV marionetės  P. Porošenko, Ukrainos prezidento, už Ukrainos ekonomikai paruoštą Maršalo planą, kuris turėtų galutinai palaidoti Ukrainos ekonomiką ir suverenitetą, padarytų Ukrainą absoliučiai priklausomą Vakarų korporacijoms, kaip tas pats veikėjas jau “nuveikė” su Lietuvos ekonomika ir suverenitetu. Lietuvai konservatoriai tokį planą vykdo jau 27 metai – A. Kubiliaus ir jo “ekspertų” gopstop “naktinė” reforma, už kurią jis vis dar nėra nuteistas, yra tik vienas iš daugybės epizodų JAV neokolonijinės ekspansijos “šachmatų lentoje” . “Lietuvos genocidas – prioritetinis Lietuvos konservatorių Maršalo plano uždavinys”.


Konservatorių šeimininkams iš Vašingtono turi atitekti tik teritorija pavadinimu Lietuva su minimaliu aborigenų skaičiumi.
Ketvirčiui amžiaus prabėgus nuo “nepriklausomybės atkūrimo” verta prisiminti tautos “didvyrius”, kurie iš to gavo naudą, pasistatė pilis, surikiavo solidžias asmenines sąskaitas bankuose, parūpino riebias vietas prie lovio ne tik sau, bet ir visai savo skaitlingai giminei. Būtent todėl jie kasmet taip garsiai aimanuoja apie savo “didvyrišką kovą” vardan tos … pilies paežerėje, sąskaitos banke ir riebios vietelės prie lovio…

Revoliucija yra tada, kai oligarcho rūmuose įsikuria biblioteka, kultūros namai, pionierių stovykla. Kai oligarcho rūmuose įsikuria kitas oligarchas, tai yra perversmas. Kai kultūros namuose, pionierių stovykloje įsikuria naujas buržujus – tai yra buržuazinė kontrrevoliucija, spalvota kolonijinė revoliucija.
Jie 1990 metais sakė, kad lietuviai gyvens kaip Vakaruose , tik reikia sunaikinti liaudies tarybų valdžią, panaikinti liaudies kontrolę, valstybinį reguliavimą, išlaisvinti laisvosios rinkos liberalių sukčių energiją, iniciatyvą ir bus jums Švedija kiekvienam. Ir sukčių gauja sunaikino liaudies valdžią. Tauta tylėjo ir laukė stebuklo.
Švedija nepasirodė. Švedijos “socializmas” atsiuntė į Lietuvą savo bankus ir Telekomą, kurie pagal konservatorių priimtus įstatymus apiplėšė iki paskutinio siūlo tautą per nerealiai užkeltas kreditų palūkanas ir paslaugų tarifus. Todėl Švedijoje gerai, socializmas, o Lietuvoje – Afrikos skurdo lygis ir urvinis kapitalizmas.
Pakaunės maištas, J.Abromavičiaus ir Bražuolės sprogdinimai, susidorojimai su kitaminčiais, žodžio laisvės uždraudimas, totalinė kontrolė ir sekimas, teisminiai ir neteisminiai susidorojimai su kitaminčiais, fizinis ir psichologinis teroras, visuotinė korupcija teisėsaugoje, žiniasklaidoje ir valstybės tarnyboje tapo “patriotų” veiklos skiriamuoju bruožu. “Norint sunaikinti valstybę, reikia dviejų dalykų – bausti nekaltus ir nebausti kaltųjų” (F.Engelsas).
Jie sakė, kad reikia sugriauti nekonkurencingą produkciją gaminančias tarybines gamyklas, tautos 50 metų kurtą turtą leisti išvogti Soroso laisvosios rinkos sukčiams, sunaikinti tautos gyvavimo pagrindą, visą ekonominę ir socialinę infrastruktūrą, kadangi visa tai yra “sovietinis” palikimas ir tarnauja tautai, o ne sukčiams, ir bus lietuviams laimė. Ir jie pedantiškai sunaikino viską, prie ko prisilietė – gamyklas, pramonę, atominę energetiką, jūrų laivyną, žemės ūkį, kolūkius ir tarybinius ūkius, kultūrą, švietimą, mokyklas, vaikų darželius, ambulatorijas, sanatorijas, bibliotekas, kultūros namus – visas darbo vietas, kur visi lietuviai turėjo darbą, pajamas, buvo laisvi, gerbiami, kartu dirbo, augino vaikus, leido laisvalaikį, planavo ateitį. Sugriautos Tarybų Lietuvos turto užteko, kad 2700 socialinių parazitų taptų milijonieriais, o 3 mln lietuvių tapo beteisiais skurdžiais,ekonominiais emigrantais.
Gavę valstybę iš Tarybų Sąjungos su 0 litų skolos, jie labai greitai praskolino Lietuvą ir įstūmė visus lietuvius į skolas – dabar kiekvienas Lietuvos gyventojas jau yra skolingas Vakarų banksteriams apie 16000 Eur, o palūkanoms kiekvienas sumokės tik šiais metais po 208 Eur, kiekvienas, mažas kūdikis ar senas į žvakę pučiantis senelis. Jie “kūrė” nepriklausančią tautai Lietuvą, veltui atidavė visą Marijos žemę ES ir NATO kolonizatoriams, žadėdami, kad rytoj bus gerai, tik reikia vergiškai dirbti už vergišką atlyginimą arba išmaldą-socialinę pašalpą. Švedija Lietuvoje vis tiek nepasirodė, o dauguma vietinių sukčių nuskurdintų tautiečių, jaunų, stiprių, energingų, išsilavinusių, buvo priversti masiškai bėgti nuo skurdo iš Lietuvos į Švediją ir kitas Vakarų valstybes vergauti ekonominėje emigracijoje.
2008 metais tie patys konservatoriai-liberalai-socdemai lietuviams žadėjo 100 000 darbo vietų, ekonominį pakilimą, socialinį teisingumą ir davė … 326 000 bedarbių ir 84 000 ekonominių emigrantų 2010 m. Mušėsi įkrūtinę ir žadėjo mažinti būtiniausių prekių bei paslaugų kainas ir “naktinės” reformos metu jas pakėlė. Ligoninėse/poliklinikose visos paslaugos tapo mokamos, ten liko ir suklestėjo tik gydytojai-liberalai – jiems gerai, o ligoniams?.
Kai lietuviams šios “reformos’ kaulu gerklėje stojo, tapo nepakeliamomis, konservatoriai-ekonomikos “genijai” dar priedo sumažino darbo užmokestį, socialines pašalpas arba atleido juos iš darbo, o bankininkai pakėlė palūkanų normas už paskolas ir atėmė lietuvių būstus dėl nesumokėtų palūkanų. Nei vienas elitinis parazitas lietuvių nepaklausė – gal jums sunku, gal jums reikia pagalbos, gal reikia sumažinti kainas, palūkanas? Ne.

2009 m. sausio 16 d. išėjusius į taikią demonstraciją nepatenkintus dešiniųjų “reformomis” piliečius jie banaliai sušaudė ir užtampė po korumpuotus teismus. Tą patį jie padarė ir su Garliavos naiviais romantikais – tiesiog brutaliu chuntos kerziniu batu per veidą ir grąžino juos į realybę, į konservatorišką “demokratiją, laisvę, nepriklausomybę”. Ir iki pat šiol tampo po parodomuosius teismus – kad mužikai net ne galvotų, kad jie turi kažkokias teises. Laisvė yra tai, ką leidžia sakyti ir daryti JAV 5 kolona – buvę sąjūdiečiai, konservatoriai, liberalai, socdemai, nacionalistai, nacistai, fašistai. Proamerikietiškas “patriotizmas” Lietuvoje yra savanoriškas ir laisvas – nori, tapk trispalviu žvaigždėtu “patriotu”, nori – sušaudysime. Tavo teisė rinktis, lietuvi.
Tik įvykdę spalvotą revoliuciją sąjūdiečiai tautai pasakė –  parazitų valdoma valstybė neturi jokios atsakomybės, jokių pareigų prieš savo piliečius, mokesčių mokėtojus, – piliečiai yra PATYS KALTI DĖL VISKO. Jie be lietuvių sutikimo įvedė Eurą ir dar kartą juos apiplėšė per siaubingai pakilusias kainas. Nei vienas politikas, valstybės tarnautojas,. teisėjas ar parsidavęs žurnalistas lietuvių nepaklausė, ar jie gali mokėti tokias kainas? – Ekonomikos guru A. Kubiliaus nuomone, LIETUVIAI PRIVALO MOKĖTI PARAZITAMS TOKIĄ DUOKLĘ, KOKIĄ JIEMS NUSTATO Landsbergio menedžerių komanda. Šiandien jie stumia lietuvius į karą su Rusija už jų šeimininkų iš JAV interesus ir sako, kad reikia būti patriotu, kovoti kare už JAV transnacionalinių korporacijų nešvaraus kruvino verslo interesus iki paskutinio lietuvio (ukrainiečio, latvio, esto, lenko ir t.t.)


Jie visada save pristato kaip “komanda profesionalų”. 1998 metais šitie “profesionalai” Lietuvoje padarė krizę, kurios metu valstybės BVP sumažėjo 2 proc. 2010 metais tie patys “profesionalai” BVP sugebėjo sumažinti net 22 proc. Lietuvi, tu tikrai nori pamatyti šių “profesionalų” ekonominį “stebuklą” – Lietuvos BVP minus 222 proc???
1990 metais jie lietuvius plėšė kaip banditai-“brigados”, 2000-aisiais – jie plėšė tave kaip verslininkai, šiandien jie tave plėšia kaip “patriotai”. Kiek tu už juos dar balsuosi ir aklai klausysi valatkodelfinės melo propagandos?
Kiekvienų rinkimų metu jie žada pagerinti santykius su Rusija, ir po kiekvienų rinkimų juos visada pablogina. Kadangi JAV kolonija neturi teisės vykdyti savarankišką , naudingą tautai, atitinkančią nacionalinius interesus politiką.
Vasario 16 dešinieji švenčia, pasakoja patikliems naivuoliams epines pasakas apie savo niekada nebuvusius “žygdarbius” ir kukliai nutyli tikrus nusikaltimus, kuriuos jie tikrai padarė ir iš kurių jie susikrovė sau turtus – aferas, vagystes, sukčiavimus, išnaudojimą, totalinę korupciją.
Kada dar galima paklausti savo “nusipelniusių gyventi geriau” Lietuvos “tarnų”, jeigu ne per šventes, kuomet jie taip jausmingai per visas masinės dezinformacijos priemones suokia , kad gyvenimas Lietuvoje pagerėjo ir gyventi tapo linksmiau.
Jeigu 28 metai Rusija Lietuvos taip ir neužpuolė, o Savanoris Nr. 1 žadėjo tiek pat laiko, isteriškai klykė, kad tuoj tuoj puls!, jeigu karo nebuvo , tai kaip pražuvo net milijonas lietuvių per 26 metus “nepriklausomybės”, “laimės” ir “laisvės”?
Jeigu nebuvo karo, tai kur dingo Lietuvos jūrų laivynas, atominė energetika, mašinų gamybos pramonė, žemės ūkis, gamyklos, kolūkiai ir tarybiniai ūkiai, kur visiems lietuviams užteko darbo ir pajamų prie “baisiosios” tarybų valdžios, ir visa tai dingo prie “nuostabios” konservatorių diktatūros, atsiprašau, laisvės? Jeigu visa tai buvo “privatizuota” už teisingą kainą, tai kur pinigai už visą šį turtą? Iš kur atsirado valstybės skola lygi Lietuvos BVP? Kur dingo užsienio kreditai, taip neatnešę lietuvių tautai nei gerovės, nei laimės, nei saugumo?
KAM MES MOKAME TOKIAS ŽIAURIAS KONTRIBUCIJAS IR REPARACIJAS, JEIGU JAV OKUPANTAI LIETUVOJE YRA MŪSŲ DRAUGAI IR SĄJUNGININKAI?
Anksčiau juos vadino liaudies priešais, o dabar juos vadina oligarchais ir elitu.
Gal jau laikas juos vadinti tikraisiais jų vardais vėl? Pagal jų nuveiktus darbus…
Ir kokias galimybes grąžinti skolą turi valstybė su likusiais gyventojais – neįgaliais, pensininkais, socialiai remtinais? Galvojate Vakarų banksteriai skolą, kaip tai padarė Tarybų Sąjunga, dovanos? Istorija tokių atvejų nėra girdėjusi Vakarų praktikoje.

Mikroskopiškai maža Lietuvos mažuma bando primesti absoliučiai daugumai tik mažumai naudingą Lietuvos istorijos ir pasaulio suvokimą. Ta pati mažuma, kuri 1990 metais prichvatizavo Lietuvos turtą, o kad to turto vagystė atrodytų legali – perrašė Lietuvos istoriją. Tik tam, kad perimti tautos nuosavybę. Dabar ši parazitinė mažuma turi pinigus ir valdžią, įnirtingai , įjungę visą savo melo propagandos mašinos galingumą ir nusamdę krūvą parsidavusių “ykspeerrrrrdų”, kariauja informacinį karą prieš savo tautą, su kuria turi tik tokį ryšį, kad ją negailestingai išnaudoja ir apiplėšia. Šis karas yra realus, jame dar nėra žuvusių tiesiogiai, tačiau propagandos kontūzytų žmonių skaičius jau ima siekti kritiškai pavojingas ribas. Šiame kare nereikia degintis, ruošti savižudiškas akcijas, bereikšmius mitingus, iš kurių su malonumu juokiasi elitiniai niekšai. Informaciniame kare kiekvienas turi tapti kariu ir nebijoti papasakoti savo išgyventą istoriją, o ne valatkodelfinės melo propagandos suformuotą prasimanymą.

Skaitytojo komentaras iš Facebook: “Aš gal kažko nesuprantu, tačiau… Ž.P.Sartras yra sakęs “Bet koks antikomunistas visada yra niekšas”. Gal laikas sąjūdiečiams tiesiog prisipažinti, kad Sąjūdis, sąjūdiečiai buvo tik paklusnus nacionalistinis įrankis žudant Lietuvą ir jis pasiekė savo tikslą – Lietuva tapo, kaip ir buvo planuota, JAV kolonija.

O po to Lietuva, visų trenktų sąjūdiečių pastangų dėka, tik pakartojo visų Vakarų demokratizatorių kolonijų kelią – maras, badas, karas ir mirtis… Jokio laisvės siekio, vaisių ar turinio Sąjūdyje niekada nebuvo. Kai komunistai atidavė landsberginiams kolonizatorių klapčiukams Lietuvą, ji buvo klęstinti, žydinti valstybė. Kuo didžiuojasi sąjūdiečiai po 30 metų?… Ar ne laikas sąjūdiečius vadinti jų tikraisiais vardais, kaip jie teisingai buvo vadinami tarybiniais metais – Lietuvos ir liaudies priešais? Pagal jų nuveiktus darbus. Tada viskas stojasi į savo vietas, tampa viskas aišku, atveria tiesą ir suteiktų viltį išsigelbėti, kurti gyvybingą valstybę ir sveikus santykius su kaimynais.”
Pirmiausiai , ką padarė sąjūdiečiai, įvykdę revoliuciją pagal Džino Šarpo technologiją, tai atėmė iš lietuvių kalbą, uždraudė sakyti tiesą apie juos, jų istorines šaknis. Po to atimti iš lietuvių Tėvynę buvo tik laiko klausimas. NATO čia jaučiasi, kaip namuose…